Trấn Tây Đại Thắng Vương Phủ.

Got any book recommendations?